Faclair Gàidhlig - Beurla
Gaelic - English Dictionary


Roimh-Radh - Introduction

Tagh ceud litir an fhacail ann an Gàidhlig
Choose the first letter of the word in Gaelic

A B C D E F G H I L M N O P R S T U


Faclairean Gàidhlig eile - Other Gaelic Dictionaries